Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 112
Deze week 112
Deze maand 487
Sinds 11-2008 685449

Beroepen - 工作 - gōng zuò
 

bakker 烤面包师  kǎo miàn bāo shī
slager 屠夫  tú fū
kok 厨师  chú shī
schilder 画家,油漆工  huà jiā , yóu qī gōng
politie-agent 警察  jǐng chá
ambtenaar 职员,公务员,官员  zhí yuán , gōng wù yuán , guān yuán
leraar 教师  jiào shī
acteur 演员  yǎn yuán
politicus 政治家,从事政治的人  zhèng zhì jiā , cóng shì zhèng zhì de rén
ondernemer 从事者,承办人,企业  cóng shì zhě , chéng bàn rén , qǐ yè
postbode 邮政编码  yóu zhèng biān mǎ
arts 医生  yī shēng
dierenarts 兽医  shòu yī
piloot 飞行员,领航员  fēi xíng yuán , lǐng háng yuán
verkoper 卖者,销售者  mài zhě , xiāo shòu zhě
boer 农民  nóng mín
chauffeur 司机  sī jī
architect 建筑师,建筑家  jiàn zhù shī , jiàn zhù jiā
arbeider 劳动者,工人  láo dòng zhě , gōng rén
directeur 校长,厂长,局长经理,主任  xiào cháng , chǎng cháng , jú cháng jīng lǐ , zhǔ rèn
loodgieter 铅管工,筑铅工  qiān guǎn gōng , zhù qiān gōng
ingenieur 工程师  gōng chéng shī
journalist 记者  jì zhě
kapper 理发师  lǐ fā shī
verpleegkundige 护理师,护士  hù lǐ shī , hù shì
kunstenaar 艺术家  yì shù jiā
makelaar 经纪人,中间人  jīng jì rén , zhōng jiān rén
manager 经理,主任  jīng lǐ , zhǔ rèn
militair 军人  jūn rén
professor 教授,教员,教师  jiào shòu , jiào yuán , jiào shī
wetenschapper 科学家  kē xué jiā
notaris 律师  lǜ shī
psycholoog 公证人  gōng zhèng rén
schoonmaker 清洁工  qīng jié gōng
tolk 译员,口译者,代言人  yì yuán , kǒu yì zhě , dài yán rén
vertaler 译者,笔译者  yì zhě , bǐ yì zhě

 

 

 

 

 
Citaat van de dag

"De mens is veroordeeld tot vrijheid. " - Jean Paul Sartre -
(1905-1980)

Advertenties

Ook adverteren op deze pagina?