Agenda


Lees verder...

Onze statistieken

Vandaag 22
Deze week 309
Deze maand 871
Sinds 11-2008 812515

Antoniemenwoordenboek
Antoniemenwoordenboek
反义词词典

fǎn yì cí cí diǎn

 

aanwezig - afwezig 在场—不在场,出席—缺席 zài chǎng —bù zài chǎng , chū xí — quē xí
abstract - concreet 抽象的—具体的  Chōu xiàng de — jù tǐ de
actief - passief 主动—被动  zhǔ dòng — bèi dòng
altijd - nooit 总是—从未,永远—从来不  Zǒng shì — cóng wèi , yǒng yuǎn — cóng lái bù
begin - eind 开始—结束  kāi shǐ — jié shù
behaard - kaal 有头发的—光头  yǒu tóu fā de — guāng tóu
beloning - straf 表彰—惩罚  Biǎo zhāng — chéng fá
berg - dal 山峰—山谷  Shān fēng —shān gǔ
binnen - buiten 里面—外面  lǐmiàn — wai miàn
blij - treurig 高兴的—伤心的  gāo xīng de — shāng xīn de
breed - smal 宽的—窄的  kuān de — zhǎi de
dag - nacht 白天—黑夜  bái tiān — hēi yè
dichtbij - ver 近—远  jìn — yuǎn
dik - dun 胖—瘦  pàng — shòu
eb - vloed 退潮—涨潮  tuì cháo — zhǎng cháo
eerste - laatste 最先—最后  zuì xiān — zuì hòu
engel - duivel 天使—魔鬼  tiān shǐ — mó guǐ
ergens - nergens 在某处 ­— 任何地方都不   zài mǒu chǔ — rèn hé dì fāng dōu  bù
gebrek - overvloed 缺乏—充裕  quē fá — chōng yù
geluk - pech 幸运— 倒霉  xìng yùn — dǎo méi
geven - nemen 给—拿  gěi — ná
gewoon - bijzonder 一般—特别  yī bān — tè bié
gezond - ziek 健康—生病  jiàn kāng — shēng bìng
gierig - vrijgevig 吝啬的—大方的  lìn se de — dà fāng de
goed - fout 对的—错的  duì de — cuò de
goed - kwaad 有利的—有害的  yǒu lì de — yǒu hài de
goed - slecht 好的—坏的  hǎo de — huài de
groot - klein 大的— 小的  dà de — xiǎo de
hard - zacht 硬的—软的  yìng de — ruǎn de
heel - kapot 完整的 — 破缺的  wán zhěng de — pò quē de
hemel - hel 天堂—地狱  tiān táng — dì yù
herinneren - vergeten 记起—忘记  jì qǐ — wàng jì
hoog - laag 高的— 矮的  gāo de — ǎi de
huwelijk - scheiding 结婚—离婚  jié hūn — lí hūn
iemand - niemand 有人—没人  yǒu rén — méi rén
individu - samenleving 个体—群居生活  gè tǐ — qún jū shēng huó
ingang - uitgang 进口—出口  jìn kǒu — chū kǒu
innerlijk - uiterlijk 内心的—外表的  nèi xīn de — wai biǎo de
jong - oud 年轻的—年老的  nián qīng de — nián lǎo de
komen - gaan 来— 去  lái — qù
kopen - verkopen 买—卖  mǎi — mài
lachen - huilen 笑—哭  xiào — kū
lang - kort 长—短  cháng — duǎn
letterlijk - figuurlijk 按照字义的,字面的 — 形象表现的  àn zhào zì yì de , zì miàn de — xíng xiàng biǎo xiàn de
leven - dood 生存—死亡  shēng cún — sǐ wáng
licht - donker 轻—重  qīng — zhòng
liefde - haat 爱—恨  ài — hèn
links - rechts 左—右  zuǒ — yòu
maken - breken 制作—破坏  zhì zuò — pò huài
mannelijk - vrouwelijk 女性—男性  nǚ xìng — nán xìng
meer - minder 较多—较少  jiào duō — jiào shǎo
modern - ouderwets 时尚—过时  shí shàng — guò shí
moedig - laf 勇敢的—胆怯的   yǒng gǎn de — dǎn qiè de
moeilijk - makkelijk 难的—简单的 nán de — jiǎn dān de
mooi - lelijk 美丽的—丑陋的  měi lì de — chǒu lòu de
nat - droog 湿的—干的  shī de — gan de
natuur - cultuur 自然的—培养的  zì rán de — péi yǎng de
niet - wel 否定的—肯定的  fǒu dìng de — kěn dìng de
onder - boven 下面—上面  xià miàn — shàng miàn
oorlog - vrede 战争—和平  zhàn zhēng — hé píng
oorzaak - gevolg 原因—结果  yuán yīn — jié guǒ
open - dicht 开 —关  kāi — guān
opkomst - ondergang 升起—落下  shēng qǐ — luò xià
oud - nieuw 旧的 — 新的  jiù de — xīn de
overal - nergens 到处—没有一处  dào chǔ — méi yǒu yī chǔ
progressief - conservatief 保守的—开放的  bǎo shǒu de — kāi fàng de
recht - krom 直的—弯的  zhí de — wān de
rijk - arm 富的— 穷的  fù de — qióng de
rijkdom - armoede 富有—贫困  fù yǒu — pín kùn
samen - alleen 一起—单独  yī qǐ — dān dú
schoon - vies 干净— 肮脏  gan jìng — āng zāng
schuldig - onschuldig 有罪的—无辜的  yǒu zuì de — wú gū de
slim - dom 聪明的— 笨的  cōng míng de — bèn de
snel - langzaam 快的—慢的  kuài de — màn de
soms - vaak 偶尔—经常  ǒu ěr — jīng cháng
spreken - zwijgen 说话—沉默  shuō huà — chén mò
stad - platteland 城市—农村   chéng shì — nóng cūn
sterk - zwak 强壮—柔弱  qiáng zhuàng — róu ruò
stilstand - beweging 静止—运动  jìng zhǐ — yùn dòng
stilte - lawaai 安静的 —吵闹的  an jìng de — chǎo nào de
theorie - praktijk 理论的—实践的  lǐ lùn de — shí jian de
tijdelijk - eeuwig 临时—永远  lín shí — yǒng yuǎn
toegestaan - verboden 允许—禁止  yǔn xǔ — jìn zhǐ
veel - weinig 多的— 少的  duō de — shǎo de
veilig - gevaarlijk 安全的— 危险的  ān quán de — wēi xiǎn de
verleden - toekomst 过去— 未来  guò qù — wèi lái
verstand - gevoel 理智—感情  lǐ zhì — gǎn qíng
vol - leeg 满的—空的  mǎn de — kōng de
voor - tegen 支持— 反对  zhī chí — fǎn duì
voordeel - nadeel 好处 —坏处  hǎo chǔ — huài chǔ
vraag - aanbod 需求—供应  xū qiú — gòng yīng
vriend - vijand 朋友—敌人  péng yǒu — dí rén
vroeg - laat 早—迟  zǎo — chí
warm - koud 热的—冷的  rè de — lěng de
water - vuur 水—火  shuǐ — huǒ
werknemer - werkgever 工人—老板  gōng rén — lǎo bǎn
winnen - verliezen 赢—输  yíng — shū
winst - verlies 盈利—亏损  yíng lì — kuī sǔn
zoet - zuur 甜的—酸的  tián de — suān de
zwaar - licht 重的— 轻的  zhòng de — qīng de
zwart - wit 黑的—白的明的—暗的  hēi de — bái de míng de — àn de

 
  2024 Schoonekamp Tekst en Media | Webzijdeplattegrond | Contact opnemen

Citaat van de dag

"Liefde overwint alles. " - Vergilius -
(70-19 BC)

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.